Všeobecné obchodné podmienky


1.      Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, alebo zo Zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a/alebo predajcom, ktorým je Doktel s.r.o,  Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 47 391 367, DIČ: 202 384 9586, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 91777/B.

(ďalej len "Predávajúci") a prijímateľom/alebo objednávateľom služby alebo tovaru(ďalej len "Prijímateľ"), ktorý môže byť aj spotrebiteľom.

Kontaktné údaje poskytovateľa: Doktel s.r.o   Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 47 391 367, DIČ: 202 384 9586, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 91777/B

 

Telefón: +421 (0) 221 201 639

Email: reklamacia@all-for-health.com

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.


Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument spôsoby dopravy, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

 

 

1.1.    Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia Zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Prijímateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia Zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2.    Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej Prijímateľ nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom Zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná Predávajúcim, alebo treťou osobou, na základe ich dohody.

1.3.    Zobrazená odmena za možnosť využitia služby na akejkoľvek internetovej stránke webového sídla, ktorú prevádzkuje Predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnej službe nie je uvedené inak.

1.4.    Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť odmenu za možnosť využitia služby uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke webového sídla, ktorú prevádzkuje Predávajúci. Zmena odmeny za možnosť využitia služby sa nevzťahuje na Zmluvy uzatvorené pred zmenou odmeny za poskytnutie služby, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu služby.

1.5.    V prípade, že Predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si Prijímateľ uplatniť svoje právo voči Predávajúcemu, prostredníctvom príslušného súdu.

 

2.      Spôsob uzatvárania Zmluvy

2.1.    Návrh na uzavretie Zmluvy zasiela Prijímateľ Predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára/objednávky na internetovej stránke Predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie Zmluvy, predmetom ktorej je nákup tovaru, označeného Prijímateľom na internetovej stránke webového sídla Poskytovateľa za odmenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „Objednávka“).

2.2.    Následne po odoslaní Objednávky obdrží Prijímateľ na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí Objednávky do elektronického systému Predávajúceho (ďalej len „Akceptácia objednávky“). Na e-mailovú adresu Prijímateľa môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho Objednávky.

2.3.    Akceptácia objednávky obsahuje údaje o tom, že Predávajúcemu bola doručená objednávka a je akceptovaním návrhu na uzavretie Zmluvy.

2.4.    Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a množstve tovaru, ktorej umožnenie využitia je predmetom Zmluvy, prípadne aj iné potrebné údaje.

2.5.    Zmluva je uzavretá doručením Akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe Prijímateľovi.

2.6.    Poskytovateľ jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním Objednávky Prijímateľa o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a)       o charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a službe informoval na príslušnej katalógovej stránke webového sídla Poskytovateľa,

b)       o obchodnom mene a sídle Poskytovateľa informoval na príslušnej podstránke webového sídla Poskytovateľa a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Poskytovateľa,

c)       o telefónnom čísle Poskytovateľa a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt Prijímateľa s Poskytovateľom, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke webového sídla Poskytovateľa a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Poskytovateľa,

d)       o adrese Poskytovateľa, na ktorej môže Prijímateľ uplatniť reklamáciu služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Poskytovateľa,

e)       o celkovej cene tovaru/služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že Prijímateľ ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke webového sídla Poskytovateľa,

f)        o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tovar/službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Prijímateľa informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

g)       o informácii o práve Prijímateľa odstúpiť od Zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

h)       o poskytnutí formuláru na odstúpenie od Zmluvy informoval v čl. 9 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Poskytovateľa; Poskytovateľ zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od Zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho

i)         o informácii, že ak Prijímateľ odstúpi od Zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe Zmluvy uzavretej na diaľku alebo Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od Zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

j)         o povinnosti Prijímateľa uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak Prijímateľ odstúpi od Zmluvy o službách po tom, čo udelil Predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

k)       o okolnostiach, za ktorých Prijímateľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

l)         o poučení o zodpovednosti Predávajúceho za vady služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

m)     o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo Predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo Predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných Prijímateľovi po poskytnutí tovaru/služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke webového sídla Predávajúceho a čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

n)       o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa Predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže Prijímateľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke webového sídla Predávajúceho,

o)       o dĺžke trvania Zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania Zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke webového sídla Predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Pedávajúceho,

p)       o minimálnej dĺžke trvania záväzkov Prijímateľa vyplývajúcich z Zmluvy, ak z Zmluvy vyplýva pre Prijímateľa takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke webového sídla Predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

q)       o povinnosti Prijímateľa zaplatiť plnú cenu alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť Predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z Zmluvy vyplýva pre Prijímateľa takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke webového sídla Predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

r)        o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke webového sídla Predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

s)        o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých Predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke webového sídla Predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

t)        o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa Predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke webového sídla Predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

u)       o úkonoch potrebných na uzatvorenie Zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

v)       o tom, že Zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je Prijímateľovi dostupná po tom, ako si ju Prijímateľ písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke webového sídla Predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho,

w)     o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie Zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke webového sídla Pedávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho.

2.7.  Ak Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, Prijímateľ nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

2.8.  Prijímateľ sa zaväzuje zaslať Predávajúcemu platbu za tovar/službu v hotovosti, resp. platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v Akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke Predávajúceho v čase pred sprístupnením možnosti využitia tovaru prostredníctvom systému 24-pay v rámci ľubovoľne zvolených platobných metód prevádzkovaného spoločnosťou 24-pay s.r.o. Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

3.      Práva a povinnosti Predávajúceho

3.1.    Predávajúci je povinný:

a)       umožniť na základe objednávky potvrdenej akceptáciou Prijímateľovi využiť tovar/službu počas dohodnutej lehoty v dohodnutom množstve a kvalite,

b)       zabezpečiť, aby poskytovaný tovar/ služba spĺňal platné právne predpisy SR,

c)       bezodkladne po uzavretí Zmluvy, najneskôr však spolu s prvým momentom možnosti využitia tovaru/služby  poskytnúť Prijímateľovi potvrdenie o uzavretí Zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6

d)       odovzdať Prijímateľovi najneskôr spolu s prvým momentom možnosti využitiatovaru/ služby  v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na užívanie služby  a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2.    Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie odmeny  za možnosť využitia tovaru/služby od Prijímateľa.

3.3.    Ak z dôvodu nedostupnosti tovaru nie je schopný Predávajúci dodať tovar Prijímateľovi v lehote dohodnutej v Zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú odmenu, je Predávajúci povinný ponúknuť Prijímateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Prijímateľa odstúpiť od Zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od Zmluvy alebo stornovať Objednávku môže Prijímateľ doručením e-mailu. V prípade, ak Prijímateľ už uhradil odmenu za možnosť využitia služby alebo jej časť, vráti Predávajúci už uhradenú odmenu za tovar/služby alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od Zmluvy resp. stornovania Objednávky Prijímateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Prijímateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Predávajúcim ani neodstúpi od Zmluvy, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy a v prípade, ak Prijímateľ už uhradil odmenu za tovar/služby alebo jej časť, Predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú odmenu za možnosť využitia služby alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy Prijímateľovi.

 

4.      Práva a povinnosti Prijímateľa

4.1.    Prijímateľ bol Predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť odmenu za tovar/ služby.

4.2.    Prijímateľ je povinný:

a)       prevziať objednaný a dodaný tovar/ služby,

b)       zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú odmenu za tovar/služby v dohodnutej lehote splatnosti,

c)       potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo iným vhodným spôsobom.

4.3.    Prijímateľ má právo na dodanie tovaru/služby v množstve, kvalite, termíne, trvaní a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

5.      Dodacie a platobné podmienky

5.1.    Obvyklá dostupnosť možnosti využitia je uvedená pri každom tovare/ službe na internetovej stránke webového sídla Predávajúceho.

5.2.    Ak sa Predávajúci a Prijímateľ v Zmluve nedohodli inak, Predávajúci je povinný dodať tovar/ služby Prijímateľovi bezodkladne, ak v zmluve nie je uvedené inak, najneskôr však do mesiaca od akceptácie Objednávky. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar/ služby v lehote podľa prvej vety, Prijímateľ ho vyzve, aby dodal tovar/služby v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá tovar/služby ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Prijímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

5.3.    Prijímateľ je povinný skontrolovať tovar pri prevzatí. V prípade zistenia existencie vady je Predávajúci povinný umožniť Prijímateľovi vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady . Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Prijímateľ odmietnuť prevziať tovar/služby s vadou alebo potvrdiť s možnosť využitia tovaru/služby a následne v zmysle čl. 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád služby u Predávajúceho alebo určenej osoby.

5.4.    Prijímateľ je oprávnený v prípade nedodania tovaru/ služby Predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od Zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Prijímateľovi už zaplatenú časť odmeny za tovar/služby v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet Prijímateľa určený Prijímateľom.

5.5.    Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay umožňuje rýchlu a bezpečnú platbu kartou / podpora 3D Secure bezpečnostných štandardov / a pohodlné bankové prevody do 9 najväčších bánk, vrátane platobnej možnosti VIAMO. Platobná brána 24-pay je regulovaná Národnou bankou Slovenska ( Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. ). Po výbere platobnej možnosti je zákazník okamžite presmerovaný na stránku banky, kde realizuje platbu. Platba prostredníctvom platby kartou a okamžitých platieb prebehne okamžite a tovar je veľmi rýchlo možné expedovať zákazníkovi.

 

 

6.      Odmena za tovar/služby

6.1.    Odmena za možnosť využitia služby a cena za tovar dohodnutá v Zmluve medzi Predávajúcim a Prijímateľom je uvedená v Akceptácii objednávky (ďalej len " Odmena"). Ak je Odmena uvedená v potvrdení doručenia Objednávky vyššia ako cena za identickú službu uvedená v ponuke webového sídla v čase odoslania Objednávky Prijímateľom, Predávajúci doručí Prijímateľovi elektronickú správu s informáciou o ponuke novej Odmeny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh Predávajúceho na uzavretie novej Zmluvy, ktorý musí Prijímateľ výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu Zmluvy.

6.2.    Prijímateľ je povinný zaplatiť Predávajúcemu Odmenu v hotovosti, resp. platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v Akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke Predávajúceho v čase pred sprístupnením možnosti využitia tovaru  prostredníctvom systému 24-pay v rámci ľubovoľne zvolených platobných metód prevádzkovaného spoločnosťou 24-pay s.r.o.. Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012

6.3.    V prípade, ak Prijímateľ zaplatí Poskytovateľovi Odmenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá Odmena pripísaná na účet Poskytovateľa.

6.4.    Prijímateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu za možnosť využitia služby v lehote podľa Zmluvy, najneskôr však pri sprístupnení možnosti využitia služby.

6.5.    V prípade, ak Prijímateľ nezaplatí Poskytovateľovi celú Odmenu do momentu sprístupnenia možnosti využitia služby, Poskytovateľ je oprávnený odoprieť sprístupniť možnosť využitia služby Prijímateľovi.

 

 

7.      Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

7.1.    Ak ide o vadu tovaru/služby, ktorú možno odstrániť/vymeniť, má Prijímateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená/vymenená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, respektíve vymeniť tovar v prípade, ak nebol porušený, alebo inak poškodený ochranný obal tovaru zo strany Prijímateľa.

7.2.    Prijímateľ môže požadovať výmenu tovaru/služby, alebo ak sa vada týka len súčastitovaru/ služby, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru/služby alebo závažnosť vady.

7.3.    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar/službu za bezvadnú, ak to Prijímateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

7.4.    Ak ide o vadu tovaru/služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar/služba mohol riadne užívať ako tovar/služba bez vady, má Prijímateľ právo na výmenu tovaru/služby alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Prijímateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Prijímateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád tovar/službu riadne užívať.

7.5.    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Prijímateľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru/služby.

7.6.    Predávajúci poučil Prijímateľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 7.1. až 7.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 7.4. až 7.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho a Prijímateľ mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním Objednávky.

7.7.    Predávajúci zodpovedá za vady tovaru/služby  v zmysle platných predpisov SR a Prijímateľ je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne Predávajúci Prijímateľovi na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

7.8.    Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok Pedávajúceho, teda čl. 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Prijímateľ bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie služby  vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím Zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho a Prijímateľ mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

7.9.    Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar/služby sprístupnené Prijímateľovi od Pedávajúceho z webového sídla Predávajúceho.

7.10.     Prijímateľ má právo uplatniť si u Predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru/služby  týkajúcu sa len tovaru/služby , ktorá vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa na ňu záruka a jej poskytnutie bolo umožnené u Predávajúceho.

7.11.     Ak tovar vykazuje vady, Prijímateľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí Predávajúcemui prejav vôle Prijímateľa uplatniť si svoje právo podľa bodov 7.1. až 7.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke webového sídla Predávajúceho. Prijímateľ je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru/služby; Prijímateľ zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Prijímateľ má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho Prijímateľovi zašle na jeho žiadosť Predávajúci.

7.12.     Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru/služby, ktorý sa dá doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a)    doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie Predávajúcemu,

b)   doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanej služby Predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

7.13.     Predávajúci alebo určená osoba vydá Prijímateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru/ služby a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 7.1. až 7.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 7.4. až 7.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Prijímateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Prijímateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.14.     Prijímateľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Predávajúcemu. Na základe rozhodnutia Prijímateľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je Pedávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenutovaru/ služby za nový tovar/ službu.

7.15.     Ak Prijímateľ reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Prijímateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

7.16.     Ak Prijímateľ reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, koho môže Prijímateľ požiadať o odborné posúdenie. Prijímateľ nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol Predajcom v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.17.     Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar/službu za iný bezvadný ovar/ službu s rovnakými alebo lepšími parametrami, ak to Prijímateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

7.18.     Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru/ služby:

a)    ak Prijímateľ neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho  za vadu do konca záručnej doby,

b)   ak vada vznikla používaním tovaru/služby v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

c)    ak vada vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti,

d)   ak vada vznikla poškodením tovaru/služby nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania,

e)   ak vada vznikla poškodením neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

f)     ak vada vznikla poškodením náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

g)    ak vada vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

h)   ak vada vznikla zásahom do tovaru/služby k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka obsahujúca tovar/službu vrátane jej príslušenstva a súčastí nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú Prijímateľ mohol zistiť kontrolou zásielky pri jej doručení a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi Predávajúcemui, reklamáciu tohto druhu môže Predávajúci uznať, len ak Prijímateľ preukáže, že tovar/ služba mala reklamovanú vadu už v čase jej prevzatia Prijímateľom.

7.19.     Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)    výmenou tovaru/služby,

b)   vrátením Odmeny,

c)    vyplatením primeranej zľavy z ceny,

d)   písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,

e)   odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7.20.     Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Prijímateľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom predávajúceho poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

7.21.     O výsledku vybavenia reklamácie bude Predávajúci informovať Prijímateľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

7.22.     Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

7.23.     Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Prijímateľ nemohol používať tovar/službu z dôvodu záručnej opravy.

7.24.     V prípade výmeny tovaru/služby za novú dostane Prijímateľ doklad, na ktorom bude uvedená informácia o jej výmene, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe Zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru/služby za novú začne plynúť záručná doba znovu odo dňa sprístupnenia možnosti využívať nový tovar/ službu, ale iba na nový tovar/ službu.

7.25.     Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Prijímateľa podľa bodu 4. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a)     Predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b)    Predávajúci vadnú službu vymení.

7.26.     Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a Prijímateľ neurčí bezodkladne podľa bodu 7.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, Predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

7.27.     Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar/služba riadne užívaná ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Prijímateľa podľa bodu 7.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a)     výmenou tovaru/služby za iný funkčný tovar/službu rovnakých alebo lepších parametrov, alebo

b)    v prípade, že nemôže Predávajúci vykonať výmenu tovaru/službu za iný, vybaví reklamáciu vrátením Odmeny.

7.28.     Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar/služba riadne užívaná ako bez vady a Prijímateľ bezodkladne neurčí podľa bodu 7.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, Predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru/služby za iný tovar/ službu rovnakých alebo lepších parametrov.

7.29.     Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 7.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

7.30.     Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

7.31.     Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

7.32.     Oprávnenie Prijímateľa na uplatnenie reklamácie vady je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady podľa bodu 7.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

7.33.     Ustanovenia čl. 7 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

8.      Osobné údaje a ich ochrana

8.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.3.    Prijímateľ si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke webového sídla v časti týkajúcej sa profilu Predávajúceho.

8.4.    Predávajúci týmto oznamuje Prijímateľovi, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“)  Predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania Zmluvy spracúvať osobné údaje Prijímateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Prijímateľa bude vykonávané Predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s Prijímateľom a spracúvanie osobných údajov Prijímateľa je nevyhnutné na plnenie z Zmluvy, v ktorej vystupuje Prijímateľ ako jedna zo zmluvných strán.

8.5.    Prijímateľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

8.6.    Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Prijímateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8.7.    Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

8.8.    Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

8.9.    Prijímateľ udeľuje Predávajúcemu súhlas podľa bodu 8.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok  na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Prijímateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prijímateľom Predávajúcemu.

8.10.     Prijímateľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že Predávajúcemu mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a)     svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,

b)    identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí Prijímateľovi objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,

c)     účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie Zmluvy medzi Predávajúcim a Prijímateľom,

d)    že bude spracúvať osobné údaje Prijímateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je Prijímateľ fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je Prijímateľ právnickou osobou,

e)    že požadované osobné údaje je Prijímateľ povinný poskytnúť,

8.11.      Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu.

8.12.      Prijímateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať

a)     potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b)    účel spracúvania osobných údajov,

c)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

i)      identifikačné údaje Predávajúceho a zástupcu Predávajúceho, ak bol vymenovaný,

ii)    identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)     doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Prijímateľa na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

i)      poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Poskytovateľ získava osobné údaje Prijímateľa na základe súhlasu Prijímateľa podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak Prijímateľa povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej Zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

ii)     informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

iii)   okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

iv)   formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

v)     tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g)    opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h)    likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i)      likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

8.13.     Prijímateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

a)    spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b)    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)    poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

8.14.     Prijímateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Prijímateľa je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Prijímateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

8.15.     Prijímateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Prijímateľ má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Prijímateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Predávajúceho informuje Prijímateľa v lehote podľa ods. 8.18. týchto Obchodných podmienok. Prijímateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Prijímateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Prijímateľa, alebo ak Predávajúci na základe Zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Prijímateľa.

8.16.     Ak Prijímateľ uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Prijímateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

8.17.     Prijímateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak Prijímateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.18.     Pedávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Prijímateľa podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám Prijímateľa podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

8.19.     Obmedzenie práv Prijímateľa podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ Poskytovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

8.20.     Predávajúci oznamuje týmto Prijímateľovi, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov Prijímateľa sa predpokladá, že osobné údaje Prijímateľa budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím  stranám, resp. okruhu príjemcov admin, účtovníctvo a spoločnosti pre sprostredkovanie platby.

8.21.     Informačné systémy webového sídla Poskytovateľa sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

9.      Odstúpenie od Zmluvy

9.1.         Ak Predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti služby, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ služby dohodnutej v Zmluve prerušil jej poskytovanie alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať možnosť užívania služby Prijímateľovi v lehote určenej týmito reklamačnými a obchodnými podmienkami alebo v hodnote, ktorá je uvedená v Objednávke, Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Prijímateľa a zároveň je povinný ponúknuť Prijímateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Prijímateľa odstúpiť od Zmluvy (stornovať Objednávku). V prípade, ak Prijímateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je Predávajúci povinný vrátiť Prijímateľovi už zaplatenú časť Odmeny v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy prevodom na účet určený Prijímateľom.

9.2.        Prijímateľ je oprávnený v prípade nevyčerpania služby odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od momentu sprístupnenia možnosti využívať službu, resp. odo dňa uzavretia Zmluvy, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.3.        Lehota na odstúpenie od Zmluvy začína plynúť v deň, keď je Prijímateľovi alebo ním určenej tretej osobe doručená možnosť užívania služby prostredníctvom prístupových kódov, hesiel a pod.

9.4.        Prijímateľ môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

9.5.        Odstúpenie od Zmluvy musí Prijímateľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.6.        Odstúpenie od Zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu Prijímateľa, číslo a dátum Objednávky, presnú špecifikáciu služby, spôsob, akým má Poskytovateľ vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu Prijímateľa.

9.7.        Ak Prijímateľ odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej Prijímateľ odstúpil. Od Prijímateľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej Zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom Zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu tovaru/služby.

9.8.        Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Prijímateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pedávajúci nie je povinný vrátiť Prijímateľovi platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako Prijímateľ nevráti nepoškodený a v pôvodnom balení, ktoré nebolo znehodnotené otvorením,tovar.. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty služby, ak si Pedávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.9.        Predávajúci je povinný vrátiť Prijímateľovi Odmenu rovnakým spôsobom, aký použil Prijímateľ pri svojej platbe, pokiaľ sa s Prijímateľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby Prijímateľovi v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

9.10.     V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Prijímateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom sú:

-         predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-         predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-         predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

-         poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

-         predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí Zmluvy a prevzatí tovaru od Predávajúceho Prijímateľovi zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu Predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

9.11.     Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

10.  Záverečné ustanovenia

10.1.     V prípade, ak je Zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.2.     Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

10.3.     Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.4.     Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

10.5.     Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.6.     Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Prijímateľovi uzavretím Zmluvy.

10.7.     Prijímateľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od Zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy)

 

Komu: Doktel s.r.o                                                                                                                                                       Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 47 391 367, DIČ: 202 384 9586, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 91777/B

 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme od Zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):  ..............

 

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

 

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................

 

Dátum ..................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

 

Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva Prijímateľa na odstúpenie od Zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od Zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie 14 dní odo dňa sprístupnenia možnosti využívať službu Vami alebo Vami určenou treťou osobou.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese, Doktel s.r.o                                                                                                                                                     Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 47 391 367, DIČ: 202 384 9586, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 91777/B

Email: staznosti@all-for-health.com

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od Zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.

Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy

V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä Odmenu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom Zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba Vám bude uhradená až po vrátení nevyužitých prístupových kódov, hesiel a pod., ktoré by Vám umožnili využívať službu.

Zašlite nám nevyužité prístupové kódy, heslá a pod., ktoré by Vám umožnili využívať službu späť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak prístupové kódy, heslá a pod., odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na ich vrátenie znášate Vy.